podmínky | napište nám

Sbírka předpisů ČR: pohled na částky v roce 2021 Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2021 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 128, rozeslaná dne 30. července 2021
289. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
290. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 127, rozeslaná dne 30. července 2021
287. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
288. Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka 126, rozeslaná dne 30. července 2021
286. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka 124, rozeslaná dne 29. července 2021
283. Zákon stavební zákon
284. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Částka 125, rozeslaná dne 27. července 2021
285. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Částka 123, rozeslaná dne 27. července 2021
280. Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střené zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
281. Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
282. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Částka 122, rozeslaná dne 23. července 2021
277. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
278. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
279. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Částka 120, rozeslaná dne 23. července 2021
274. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
275. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Částka 119, rozeslaná dne 23. července 2021
273. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Částka 121, rozeslaná dne 21. července 2021
276. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
Částka 118, rozeslaná dne 19. července 2021
271. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
272. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Částka 117, rozeslaná dne 19. července 2021
269. Zákon o občanských průkazech
270. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Částka 116, rozeslaná dne 14. července 2021
266. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
267. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
268. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 115, rozeslaná dne 9. července 2021
263. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
264. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
265. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.
Částka 113, rozeslaná dne 9. července 2021
261. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Částka 114, rozeslaná dne 7. července 2021
262. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
Částka 111, rozeslaná dne 2. července 2021
258. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, FIX %
259. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, CPI %
Částka 109, rozeslaná dne 2. července 2021
255. Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
256. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Částka 112, rozeslaná dne 1. července 2021
260. Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí
Za podporu mnohokrát děkujeme(c) 2008-2016 LevnyPravnik.cz, Radlická 112/22, 150 00 Praha 5, IČ: 27259153, DIČ: CZ27259153, info@levnypravnik.cz