podmínky | napište nám

Podmínky poskytování služeb (dále jen „Podmínky“):


1. Statut Systému
1.1. Levný Právník je registrovaná doména.
1.2. Systém poskytuje službu prostřednictvím softwaru, který zpracovává objednávky od zákazníků až po jejich vyřízení (dále jen „Systém“).
1.3. Činností Systému je zprostředkovávání kontaktu se Zpracovatelem.
2. Objednávka
2.1. Objednání služby se provádí vyplněním formuláře, který je umístěný na webových stránkách www.levnypravnik.cz.
2.2. Zákazník tímto objednává službu Systému, tedy technické zpracování objednávky.
2.3. Předmět objednávky (dále jen „Dotaz“) je Systémem přeposlán Zpracovateli odpovědi.
2.4. Dotaz musí být zadán v českém jazyce, musí být jasný a srozumitelný, dostatečně formulován, nesmějí chybět náležitosti s dotazem související, musí být použita příslušná právní terminologie.
2.5. Systém si vyhrazuje právo odmítnout neúplný či nelogický Dotaz nebo Dotaz z jiné oblasti poradenství (viz. Služby) bez nároku na vrácení poplatku zákazníkovi.
2.6. Platba musí být učiněna v souladu s druhým krokem objednávky, a to nejpozději do týdne ode dne obdržení objednávky.
3. Doba zpracování Dotazu
3.1. Systém přijme objednávku ihned po jejím odeslání zákazníkem.
3.2. Systém začne objednávku zpracovávat od okamžiku došlé platby na účet Systému uvedený v druhém kroku objednávky.
3.3. Platba musí být uskutečněna pod přiděleným variabilním symbolem.
3.4. Po obdržení platby předá server Dotaz Zpracovateli.
3.5. Doba zpracování dotazu se odvíjí od bodu 3.2., bodu 4.6., bodu 4.7 a 4.8. těchto Podmínek.
4. Zpracovatel
4.1. Zpracovatel je partnerská advokátní kancelář, smluvní osoba s právním vzděláním, osoba působící ve státní správě, poradnách, nebo jiných organizacích (dále jen „Zpracovatel“).
4.2. Zpracovatel Dotazu je povinen vypracovat odpověď, pokud není v rozporu s bodem 2.5. a 2.6. těchto Podmínek či nevede k ilegální činnosti nebo obcházení zákona.
4.3. Zpracovatel postupuje v dobré víře, nestranně, nezávisle a diskrétně.
4.4. Zpracovatel při vypracovávání odpovědi vychází z právního stavu platného v době vložení Dotazu.
4.5. Zpracovatel neposkytuje komplexní poradenství, ale nabízí pouze jednoduché odpovědi s uvedením základních informací a odkazem na příslušné právní předpisy, přičemž vychází z informací specifikovaných v Dotazu.
4.6. Zpracovatel si vyhrazuje právo věnovat se Dotazu v pracovní době, tj. v pondělí až pátek mezi devátou až patnáctou hodinou.
4.7. Zpracovatel si vyhrazuje právo prodlevy zpracování Dotazu z kapacitních důvodů většího množství přijatých objednávek.
4.8. Zpracovatel zpracuje Dotazy v časovém sledu, tak jak mu byly předány.
4.9. Po sepsání odpovědi na Dotaz Zpracovatelem je Zpracovatel povinen předat odpověď do Systému.
5. Odpověď
5.1. Systém umožní zákazníkovi nahlížení do odpovědi na stránkách Systému na záložce Odpovědi po vložení variabilního symbolu.
5.2. Součástí odpovědi mohou být přílohy uložené na téže stránce.
5.3. Odpověď bude archivována v Systému nejdéle po dobu šesti měsíců a zákazník si ji může v této době kdykoliv vyzvednout.
6. Odpovědnost
6.1. Odpovědnost za službu Systému, tedy za možné programové chyby, ztrátu dat, neúplný či chybný postup při zpracování Dotazu nese Systém.
6.2. Odpovědnost za bezplatné poradenství nenese ani Systém ani Zpracovatel. Služba, tedy odpověď na Dotaz, byla učiněna v dobré víře a zdarma a nenahrazuje komplexní právní služby poskytované advokáty, notáři, exekutory nebo daňovými poradci.
6.3. Jestliže se zákazník rozhodne postupovat v souladu s informacemi z odpovědi, která měla chybné nebo neúplné zadání, činí tak pouze na vlastní odpovědnost.
6.4. Dojde-li v důsledku toho ke vzniku jakékoliv hmotné či nehmotné škody nebo újmy, nenese za ni Systém ani Zpracovatel jakoukoli odpovědnost.
6.5. Pokud není odpověď dostačující, zřejmě nebyly poskytnuty veškeré skutečnosti, a zákazníkovi nevzniká právo na reklamaci služby.
7. Ochrana osobních údajů
7.1. Uchovávání veškerých údajů Systémem je v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.
7.2. Osobní údaje jsou využity pouze v souvislosti s vystavením faktury.
7.3. Osobní údaje jsou chráněny proti odcizení a nejsou poskytovány třetím osobám.
7.4. Systém neposkytuje Zpracovateli osobní údaje zákazníka.
7.5. Systém zaručuje anonymitu zákazníka.
8. Mimosoudní řešení sporů
Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Vás informujeme, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je (i) pro oblast finančních služeb finanční arbitr (www.finarbitr.cz) a (ii) v ostatních případech námi nabízeného zboží a služeb Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).


Za podporu mnohokrát děkujeme(c) 2008-2016 LevnyPravnik.cz, Radlická 112/22, 150 00 Praha 5, IČ: 27259153, DIČ: CZ27259153, info@levnypravnik.cz