podmínky | napište nám


Právní poradenství poskytujeme výhradně v těchto oblastech:

Podnikání

Poradíme Vám s jakýmkoli problémem související s Vaší podnikatelskou činností. Nezáleží, zda činnost zakládáte, provozujete nebo ukončujete. Poradíme Vám, jak získat živnostenské oprávnění, koncesi, jak založit obchodní společnosti všech forem. Dále Vám vysvětlíme daňovou a účetní problematiku, smluvní vztahy, systém sociálního pojištění, právní ochranu spotřebitele, hospodářskou soutěž, průmyslové a duševní vlastnictví, zadávání veřejných zakázek, celní řízení, logistiku, bezpečnost při práci, dodržování hygienických podmínek, skladování, zákonu o ochraně životního prostředí, zákonu o ochraně osobních údajů, problematiku pracovního, obchodního a živnostenského práva, hospodářské styky se zahraničím, získávání dotací z evropských fondů a získávání rychlých zvýhodněných úvěrů. Sdělíme Vám také možná rizika a vznikající odpovědnosti při podnikání. Dále rušení a likvidace obchodních společností, jmenování a odvolávání orgánů, změny sídla společnosti, převody obchodních podílů, akcií, členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, zvyšování či snižování základního kapitálu.


Ochranné známky - průmyslové vlastnictví

Podáme vám informace o tom, co to je duševní vlastnictví, jak je možné jej chránit proti zcizení, zneužití a jak využít duševní vlastnictví ve prospěch svůj a své společnosti. Dále řešíme: národní ochranné známky CZ, mezinárodní ochranné známky MZN, ochranné známky Společenství CTM, ochranu vynálezu a designu - patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, průmyslové vzory Společenství, dále rešerše, prodloužení platnosti ochranných známek, ochranu proti neoprávněnému užívání ochranné známky a mnoho dalšího.


Majetkoprávní vztahy a náhrada škody

Odpovíme Vám na dotazy ohledně závazků vyplývajících z vlastnictví, spoluvlastnictví, podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů k věcem movitým i nemovitým. Zpravíme Vás o náležitostech dědictví, restituce a všech typech smluv.


Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost

Sdělíme Vám Vaše zaměstnanecká práva a povinnosti a poradíme Vám, jak řešit spor se zaměstnavatelem, například otázky pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vznik pracovního poměru volbou či jmenováním, změnu pracovního poměru, přeložení zaměstnance, právní úkony související s ukončením pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, problematiku diskriminace. Dále jak jednat v případě nezaměstnanosti a potřeby rekvalifikace.


Rodina a mezilidské vztahy

Obraťte se na nás, pokud chcete uplatnit svá rodičovská a manželská práva, řešíte rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, úpravu majetkových vztahů v manželství či před jejím uzavřením, problematiku výchovy a výživy nezletilého dítěte, rodičovskou zodpovědnost, určování otcovství, pěstounskou péči nebo registrované partnerství. Neváhejte se na nás obrátit v případě domácího násilí.


Správní právo

Zodpovíme Vám na dotazy týkající se správního řízení, zastupování před orgány veřejné správy, svobodného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů, přestupků a jiných správních deliktů, pobytu občanů EU v ČR, víz a povolení k pobytu cizinců v ČR, státního občanství ČR.


Bydlení

Zodpovíme Vaše dotazy ohledně závazků či práv, ať už bydlíte v nájemním, soukromém či družstevním bytě. Pomůžeme Vám řešit problémy spojené se vznikem, zánikem a změnami nájemních či podnájemních smluv, právech a povinnostech pronajímatele, úpravách cen služeb. Odpovíme na Vaše dotazy ohledně hlášení trvalého pobytu, právech a povinnostech vyplývajících z vlastnického a spoluvlastnického práva, výměny nájemních bytů, převodu nájemních smluv a bydlení na základě věcného břemene.


Finanční tíseň a rozpočtová problematika

Vysvětlíme Vám, jaké daně se Vás týkají a jaká práva a povinnosti máte, ať jste dlužník či věřitel. Poradíme Vám, jak se oddlužit pomocí osobního bankrotu - insolvenčního řízení. Obraďte se na nás v případě neschopnosti splácet půjčky a úvěry. Poradíme Vám, jak informovat a domluvit se s věřiteli na včasném řešení problému, dříve než vyústí v podání žaloby a exekucí majetku. Sdělíme Vám veškerá rizika spojená se zadlužením.


Ochrana spotřebitele

Sdělíme Vám jak uplatnit reklamace výrobků a služeb a seznámíme Vás s Vašimi právy. Nejčastějšími dotazy jsou: místo uplatnění reklamace, možnost vrácení peněz, nákup přes internet, neuznání reklamace, reklamační lhůta, podmínky vyřízení reklamace, nedostatky v kupní smlouvě, odstoupení od smlouvy, zrušení provozovny, rozdíl ceny zobrazené a skutečné. Dotazy jsou adresovány nejčastěji na autobazary, cestovní kanceláře, internetové obchody a telekomunikace.


Občanské soudní řízení

Odpovíme Vám na dotazy ohledně sepsání žalob, vysvětlíme systém soudů a sdělíme nutné informace v případě exekucí.


Trestní právo

Jste-li trestně stíhán/á, podáme Vám informace o soudním řízení a uplatněním Vašich práv. Poskytneme Vám pomoc před zahájením trestního stíhání, dále v otázkách trestní obhajoby, podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, přípravě trestního oznámení či stížností.


Ústavní právo

Dozvíte se, jak se bránit diskriminaci a jak jednat, abyste se diskriminace nedopouštěli. Podáme Vám informace o lidských právech a za jakých podmínek se můžete obrátit na ústavní soud.


Autorské právo

Nabízíme pomoc při správě autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním subjektům. Převážně pro činnost divadelní, literární, výtvarného umění, architektury a především audiovizuálních děl.


Právo ČR

Zasvětíme Vás do pramenu práva a právních vztahů v ČR.


Právní systém EU

Pomůžeme Vám zorientovat se v právním systému EU, informujeme Vás o volném pohybu osob v rámci EU a spotřebitelských právech.


Sociální dávky

Poradíme Vám, v jaké šíři a výši máte nárok na státní sociální dávky, a to ať jste na rodičovské dovolené, důchodcem/důchodkyní, studentem/studentkou, se zdravotním postižením, bez práce nebo v nízkopříjmové skupině.


Sociální pomoc

Poradíme Vám, kam se obrátit, když se chcete zbavit závislosti, obstarat si sociální bydlení nebo zaopatřovací péči.


Pojištění

Vysvětlíme Vám Vaše práva a povinnosti vyplývající z Vašeho zdravotního a sociálního pojištění. Poradíme Vám, jak získat informace, které rozptýlí Vaše pochybnosti a umožní úhradu dluhu na pojistném. Pomůžeme Vám vypočítat míru mateřské dovolené, starobního a invalidního důchodu.


Zdravotnictví

Od nás získáte všechny informace o právech pacientů, darování krve, plazmy a zdravotních zařízení.


Školství a vzdělávání

Získáte od nás informace o systému školství v České republice - jak vybrat vhodné vzdělávací zařízení, jaká jsou práva a povinnosti rodiče, jehož dítě studuje.


Ekologie, právo životního prostředí

V případě živelné pohromy Vás informujeme, jak si v této situaci počínat. Podáme Vám taktéž základní informace, jak vést ekologickou domácnost.


Pomoc před pachateli z řad Policie ČR

Obraťte se na nás pokud jste byli obětmi trestného činu, jehož pachatelem je policista nebo zaměstnanec Policie ČR, a to i pokud si nejste jisti s postupem, který policista použil, stejně tak, pokud máte jakékoliv podezření k porušení svých práv ze strany Policie ČR.


Cizinecká a uprchlická problematika

Poradíme vám s problematikou související s povolováním vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, plněním úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a přímo použitelných právních předpisů Evropského společenství a řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností.


Domácí násilí

Poradíme vám v otázkách sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Například pokud bylo dítě týrané, sexuálně zneužívané, traumatizované jakoukoliv ohrožující situací (přepadení, fyzický útok, dopravní nehoda), úzkostné, bojácné, nejisté, sklíčené, s poruchami mezilidských vztahů (v rodině, mezi vrstevníky apod.) Chceme pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.


Vzory či vypracování smluv, jiných právních dokumentů a podání

Na přání od nás získáte potřebné vzory smluv (z více jak 1000 ks) či vypracujeme smlouvy, jiné právní dokumenty a podání ve věcech: práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního, živnostenského či práva duševního vlastnictví, a v řízení: soudním, trestním, notářském a správním.


Dále poskytujeme rozbory smluv a jiných právních dokumentů či podání. Zastupování u soudu či správního orgánu
(možno po dohodě, stanovení smluvní odměny)


Za podporu mnohokrát děkujeme(c) 2008-2016 LevnyPravnik.cz, Radlická 112/22, 150 00 Praha 5, IČ: 27259153, DIČ: CZ27259153, info@levnypravnik.cz