podmínky | napište nám

Sbírka předpisů ČR: pohled na částky v roce 2020 Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2020 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 122, rozeslaná dne 1. července 2020
308. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
309. Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Částka 121, rozeslaná dne 1. července 2020
307. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
Částka 120, rozeslaná dne 30. června 2020
306. Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
Částka 119, rozeslaná dne 30. června 2020
305. Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
Částka 118, rozeslaná dne 30. června 2020
304. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Částka 117, rozeslaná dne 30. června 2020
303. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
Částka 116, rozeslaná dne 30. června 2020
302. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
Částka 115, rozeslaná dne 30. června 2020
299. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
300. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
301. Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
Částka 114, rozeslaná dne 30. června 2020
297. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
298. Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
Částka 113, rozeslaná dne 30. června 2020
294. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
295. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
296. Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Částka 112, rozeslaná dne 30. června 2020
293. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Částka 110, rozeslaná dne 26. června 2020
287. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
Částka 109, rozeslaná dne 26. června 2020
286. Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Částka 108, rozeslaná dne 26. června 2020
282. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
283. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
284. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
285. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Částka 111, rozeslaná dne 24. června 2020
288. Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
289. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
290. Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
291. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
292. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
Částka 107, rozeslaná dne 23. června 2020
280. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
281. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Částka 106, rozeslaná dne 19. června 2020
279. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Částka 105, rozeslaná dne 19. června 2020
277. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
278. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
Částka 104, rozeslaná dne 19. června 2020
275. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, FIX %
276. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, CPI %
Částka 103, rozeslaná dne 16. června 2020
273. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
274. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
Částka 102, rozeslaná dne 11. června 2020
270. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
271. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
272. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Částka 101, rozeslaná dne 11. června 2020
269. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Částka 100, rozeslaná dne 5. června 2020
268. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
Částka 98, rozeslaná dne 5. června 2020
264. Vyhláška o energetické náročnosti budov
Částka 99, rozeslaná dne 4. června 2020
265. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
266. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
267. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Za podporu mnohokrát děkujeme(c) 2008-2016 LevnyPravnik.cz, Radlická 112/22, 150 00 Praha 5, IČ: 27259153, DIČ: CZ27259153, info@levnypravnik.cz