Podmínky poskytování služeb
1. Statut Systému
 • 1.1. Levný Právník je registrovaná doména.
 • 1.2. Systém poskytuje službu prostřednictvím softwaru, který zpracovává objednávky od zákazníků až po jejich vyřízení (dále jen „Systém“).
 • 1.3. Činností Systému je zprostředkovávání kontaktu se Zpracovatelem.
2. Objednávka
 • 2.1. Objednání služby se provádí vyplněním formuláře, který je umístěný na webových stránkách www.levnypravnik.cz.
 • 2.2. Zákazník tímto objednává službu Systému, tedy technické zpracování objednávky.
 • 2.3. Předmět objednávky (dále jen „Dotaz“) je Systémem přeposlán Zpracovateli odpovědi.
 • 2.4. Dotaz musí být zadán v českém jazyce, musí být jasný a srozumitelný, dostatečně formulován, nesmějí chybět náležitosti s dotazem související.
 • 2.5. Systém si vyhrazuje právo odmítnout neúplný či nelogický Dotaz nebo Dotaz z jiné oblasti poradenství (viz. Služby).
 • 2.6. Platba musí být učiněna v souladu s druhým krokem objednávky, a to nejpozději do týdne ode dne obdržení objednávky.
3. Doba zpracování Dotazu
 • 3.1. Systém přijme objednávku ihned po jejím odeslání zákazníkem.
 • 3.2. Systém začne objednávku zpracovávat od okamžiku došlé platby na účet Systému uvedený v druhém kroku objednávky.
 • 3.3. Platba musí být uskutečněna pod přiděleným variabilním symbolem.
 • 3.4. Po obdržení platby předá server Dotaz Zpracovateli.
 • 3.5. Doba zpracování dotazu se odvíjí od bodu 3.2., bodu 4.6., bodu 4.7 a 4.8. těchto Podmínek.
4. Zpracovatel
 • 4.1. Zpracovatel je partnerská advokátní kancelář, smluvní osoba s právním vzděláním, osoba působící ve státní správě, poradnách, nebo jiných organizacích (dále jen „Zpracovatel“).
 • 4.2. Zpracovatel Dotazu je povinen vypracovat odpověď pokud není v rozporu s bodem 2.5. a 2.6. těchto Podmínek či nevede k ilegální činnosti nebo obcházení zákona.
 • 4.3. Zpracovatel postupuje v dobré víře, nestranně, nezávisle a diskrétně.
 • 4.4. Zpracovatel při vypracování odpovědi vychází z právního stavu platného v době vložení Dotazu.
 • 4.5. Zpracovatel neposkytuje komplexní poradenství, ale nabízí pouze jednoduché odpovědi s uvedením základních informací a odkazem na příslušné právní předpisy, přičemž vychází z informací specifikovaných v Dotazu.
 • 4.6. Zpracovatel si vyhrazuje právo věnovat se Dotazu v pracovní době, tj. PO – PÁ 9:00 - 17:00 hod.
 • 4.7. Zpracovatel si vyhrazuje právo prodlevy zpracování Dotazu z kapacitních důvodů většího množství přijatých objednávek.
 • 4.8. Zpracovatel zpracuje Dotazy v časovém sledu tak, jak mu byly předány.
 • 4.9. Po sepsání odpovědi na Dotaz Zpracovatelem je Zpracovatel povinen vložit předat odpověď do Systému.
5. Odpověď
 • 5.1. Systém umožní zákazníkovi otevřít odpověď na stránkách Systému na záložce Odpovědi po vložení variabilního symbolu.
 • 5.2. Součástí odpovědi mohou být přílohy uložené na téže stránce.
 • 5.3. Odpověď bude archivována v Systému nejdéle po dobu šesti měsíců a zákazník si ji může v této době kdykoliv vyzvednout.
6. Odpovědnost
 • 6.1. Odpovědnost za službu Systému, tedy za možné programové chyby, ztrátu dat, neúplný či chybný postup při zpracování Dotazu nese Systém.
 • 6.2. Odpovědnost za poradenství nenese ani Systém ani Zpracovatel. Služba, tedy odpověď na Dotaz, byla učiněna v dobré víře a nenahrazuje komplexní právní služby.
 • 6.3. Jestliže se zákazník rozhodne postupovat v souladu s informacemi z odpovědi, která měla chybné nebo neúplné zadání, činí tak pouze na vlastní odpovědnost.
 • 6.4. Dojde-li v důsledku toho ke vzniku jakékoliv hmotné či nehmotné škody nebo újmy, nenese za ni Systém ani Zpracovatel jakoukoli odpovědnost.
 • 6.5. Pokud není odpověď dostačující, zřejmě nebyly poskytnuty veškeré skutečnosti, a zákazníkovi nevzniká právo na reklamaci služby.
7. Ochrana osobních údajů
 • 7.1. Uchovávání veškerých údajů Systémem je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • 7.2. Osobní údaje jsou použity pouze v souvislosti s vystavením faktury.
 • 7.3. Osobní údaje jsou chráněny proti odcizení a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • 7.4. Systém neposkytuje Zpracovateli osobní údaje zákazníka.
 • 7.5. Systém zaručuje anonymitu zákazníka.
8. Mimosoudní řešení sporů

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Vás informujeme, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je (i) pro oblast finančních služeb finanční arbitr (www.finarbitr.cz) a v ostatních případech Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Za podporu mnohokrát děkujeme