Nejčastější právní dotazy a odpovědi >>>

Poradíme Vám zejména v následujících právních oblastech:

Podnikání

Získání živnostenského oprávnění, založení obchodní společnosti, možná rizika a odpovědnost související s podnikáním, jmenování a odvolávání statutárních orgánů, změny sídla společnosti, převody obchodních podílů, likvidace obchodní společnosti.

Majetkoprávní vztahy a náhrada škody

Závazky vyplývající z vlastnictví, spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů, problematika dědění, náhrada škody.

Pracovněprávní problematika

Práva a povinnosti zaměstnance/zaměstnavatele, otázky pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vznik či změna pracovního poměru, přeložení zaměstnance, ukončení pracovního poměru, překážky v práci na straně zaměstnance či zaměstnavatele, odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem práce, bezpečnost práce, nezaměstnanost a potřeby rekvalifikace.

Bydlení

Problémy spojené se vznikem, zánikem a změnou nájemního či podnájemního vztahu, práva a povinnosti pronajímatele či nájemce, úpravy cen služeb/nájemného, hlášení trvalého pobytu, práva a povinnosti vyplývající z vlastnického a spoluvlastnického práva, bydlení na základě věcného břemene.

Rodina a mezilidské vztahy

Rodičovská a manželská práva, rozvod a výživné, úprava majetkových vztahů před manželstvím, v manželství a po rozvodu, výchova a výživa nezletilého dítěte, rodičovská zodpovědnost, určování otcovství, pěstounská péče, registrované partnerství, domácí násilí.

Finanční tíseň a rozpočtová problematika

Práva a povinnosti dlužníka či věřitele, oddlužení, včasné řešení problému dříve, než vyústí v podání žaloby a exekuci na majetek.

Správní právo

Zastupování před orgány veřejné správy, přestupky a jiné správní delikty, pobyt občanů EU v České republice, víza a povolení k pobytu cizinců v České republice, státní občanství ČR.

Ochrana spotřebitele

Podmínky vyřízení reklamace, nárok na vrácení peněz, nákup přes internet, neuznání reklamace, reklamační lhůta, odstoupení od smlouvy, zrušení provozovny, rozdíl ceny uvedené a skutečné.

Sociální pomoc

Nárok na dávky státní sociální podpory (mateřská či rodičovská, starobní či invalidní důchod), sociální bydlení, zaopatřovací péče.

Trestní právo

Jste-li trestně stíhán/a, podáme Vám informace o soudním řízení a uplatnění Vašich práv. Poskytneme Vám pomoc před zahájením trestního stíhání, v otázkách trestní obhajoby, podmíněného propuštění z výkonu trestu, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení či stížnosti.

Duševní vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví (ochranné známky, vynálezy, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory), registrace, prodloužení platnosti, ochrana proti neoprávněnému užívání.

Vzory smluv či vypracování smluv na míru, podání v rámci soudního či správního řízení

Na žádost od nás získáte potřebné vzory smluv či vypracujeme smlouvy, jiné právní dokumenty a podání zejména ve věcech práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, živnostenského či práva duševního vlastnictví.

Dále poskytujeme:

rozbory smluv a jiných právních dokumentů či podání, zastupování u soudu či správního orgánu (stanovení smluvní odměny).

Nejčastější právní dotazy a odpovědi

Dotaz: Toto je dotaz č. 1??

Odpověď: Toto je odpověd 1.

Za podporu mnohokrát děkujeme